Twee nieuwe ZorgTech-projecten van start

vrijdag 12 november 2021

Deze maand zijn weer twee nieuwe projecten gestart met steun vanuit het innovatieprogramma ZorgTech. Bijzonder is dat beide projecten zich richten op inwoners binnen gemeenten die meer kwetsbaar zijn dan anderen. In de projecten wordt in de praktijk getoetst of twee bestaande e-health platformen ook geschikt zijn om in te zetten voor andersgeletterden en ex-daklozen. Daarnaast wordt in beide projecten onderzocht of en hoe de oplossingen structureel gefinancierd kunnen worden vanuit gemeenten. Met dit soort innovatieve toepassingen hopen gemeenten zorg toegankelijk voor iedereen te houden.

Het innovatieprogramma ZorgTech is erop gericht om kansrijke innovaties de weg naar de gezondheidszorg in onze regio sneller te laten vinden. Een van de manieren om dat te doen is het toekennen van vouchers aan projectconsortia tussen technologische bedrijven en zorgorganisaties. Medical Delta is inhoudelijk en in de uitvoering betrokken bij het innovatieprogramma. ZorgTech is een gezamenlijk programma van MRDH, InnovationQuarter, Medical Delta, TNO en de provincie Zuid-Holland. 

Afgelopen zomer werd een voucherronde opgezet die zich specifiek richt op het sociaal domein. Voor ieder consortium was € 50.000,- beschikbaar om in te zetten voor projectkosten. Begin augustus kregen drie consortia een voucher toegekend. Om consortia meer tijd te geven gezamenlijk een aanvraag in te dienen, werd het indienen tot 15 september verlengd. Vier projectconsortia dienden alsnog een aanvraag in, twee daarvan ontvingen afgelopen week het goede nieuws dat zij een voucher ontvangen voor hun project.

Project e-health platform VITR

Een groot deel van de gezondheidsachterstand in gemeenten wordt veroorzaakt door het gebrek aan kennis over (het belang van) een gezonde leefstijl. SmartVitaal ontwikkelde een e-health-scan en platform om inwoners makkelijker te bereiken en snelle, preventieve zorg laagdrempeliger te bieden. VITR koppelt persoonlijke uitslagen aan lokale en digitale oplossingen op maat. VITR is er voor iedereen, maar vooral kwetsbare inwoners kunnen hier belang bij hebben. In dit project wordt daarom samen met Erasmus MC, WMO radar, Gemeente Rotterdam, Hogeschool Rotterdam en Medical Delta Living Lab Vit for Life onderzocht hoe anderstalige inwoners met een lage sociaal economische status het beste bereikt en geactiveerd kunnen worden. Daarnaast wordt een haalbaarheidsonderzoek gedaan om te kijken hoe gemeenten, zorgverzekeraars en andere belanghebbenden VITR structureel kunnen financieren.

Project blended begeleiding Leger des Heils

Terwijl problemen in de daklozenzorg toenemen, is er vanuit gemeenten steeds minder budget beschikbaar voor de wmo-ondersteuning. Hulpverleners hebben minder tijd om passende zorg te bieden. Met het platform Jouw Omgeving wordt in dit project onderzocht of blended (mix van online en fysieke) begeleiding geschikt is om een oplossing te bieden. De deelnemers en medewerkers van het Leger des Heils krijgen toegang tot het bestaande platform Jouw Omgeving, waar zij zelf of met hun netwerk kunnen werken aan hun doelen. Daarnaast wordt gekeken of, en zo ja, hoe deze oplossing kan passen in de structurele financiering vanuit de gemeente Den Haag. Studenten van De Haagse Hogeschool zijn bij het project betrokken voor onderzoek. De verwachting is dat de oplossing bijdraagt aan de zelfredzaamheid van de ex-daklozen, zonder extra belasting van de hulpverleners.

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.